Foto:

Publicatie wateragenda Rijswijk

Het college van B&W van de gemeente Rijswijk hebben het Uitvoeringsprogramma water 2019-2020 vastgesteld. Dit programma vormt de basis van de samenwerking tussen Rijswijk en het Hoogheemraadschap van Delfland binnen het waterbeheer.

Rijswijk - Met een vernieuwd Uitvoeringsplan willen Rijswijk en Delfland een optimaal watersysteem realiseren. Het Hoogheemraadschap zorgt voor droge voeten, sterke dijken en schoonwater. De gemeente zorgt voor onderhoud van de watergangen. Denk hierbij aan het baggeren, het onderhouden van beschoeiingen en het maaien van slootkanten. Maatregelen voor de komende jaren staan in het teken van het veranderende klimaat. In beeld gebracht wordt wat de consequenties hiervan zij en welke maatregelen er moeten worden genomen om deze klimaatverandering het hoofd te bieden. Voorbeelden van klimaat adaptieve maatregelen zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en groenblauwe schoolpleinen en het verminderen van het versteend oppervlak met vergroening. Het Uitvoeringsprogramma 2019-2020 is gepubliceerd op de gemeentelijke website: www.rijswijk.nl/wateragenda. Dankzij het uitvoeringsprogramma 2017-2018 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Zo is o.a de waterkwaliteit in het Wilhelminapark sterk verbeterd.

Meer berichten